ESF Projekti

Ar ESF finansējumu mūsu organizācija Lēdmanē ir uzsākusi projektu "Daudzpakāpju resocializācijas pasākumi bijušajiem ieslodzītajiem. Pirmā kārta"; Nr. 1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/012

Projekts noslēdzies.

Projekta prezentācija par laika posmu no 2011.gada decembra - 2012.gada februārim.
Tas ir projekta noslēguma posms, kura laikā tiek apkopoti materiāli, dati par sasniegto.
Viena no projekta visapmeklētākā aktivitāte ir atkarību profilakses informatīvi izglītojošās nodarbības. No projekta sākuma posma ir notikušas 36 nodarbības un apmeklējuši 120 klienti.

 

Apkopotie dati liecina, ka programmas aprobācijā piedalījās 38 klienti. Notika liela klientu mainība, jo tie bija vasaras mēneši. Trīs klienti tika atskaitīti no piedalīšanās programmas aprobācijā, bet septiņi aizgāja no ZK.

Izglītības līmenis klientu vidū ir augsts, profesionālā izglītība. Tas liecina, ka klientiem ir saskarsmes un disciplīnas problēmas, lai noturētos darba tirgū. Diagrammā redzam apstiprinājumu tam, jo 52% no iesaistītiem aprobācijas dalībniekiem ir veikuši sezonas darbus.
 
Tā kā projektā iesaistītā mērķa grupa ir bijušie ieslodzītie, tad procentuāli tas sastāda 48%. Šī mērķa grupa ir īpaša, jo visi dalībnieki ir ”saskārušies” ar ieslodzījuma vietas iekšējiem kārtības noteikumiem. Viņiem ir uzlikts sava veida zīmogs, kas traucē viņu resocializāciju sabiedrībā. Šie cilvēki kļūst par pašvaldību klientiem. Nejutām lielu atsaucību no Labklājības ministrijas un pašvaldību puses, lai klientus integrētu sabiedrībā. NVO sektors šobrīd ir vienīgais, kas izmitināšanas ziņā ir pieejams šai mērķa grupai.
 

Projektā izstrādātā programma „Darba terapija un nodarbinātība resocializācijas procesā” iekļāva inovatīvu darba terapijas formu, ko vadīja moderatori, kas ir mainījuši sevi un var sniegt palīdzību klientam. Februārī četri objekti tika nodoti ekspluatācijā. Tas nodrošina darbnīcu, kapelas, virtuves kompleksa darbības attīstību nākotnē.

 

 

Labās prakses piemērs, kurš tapa sadarbībā ar LMA (Latvijas mākslas akadēmijas studentiem). Veselu semestri studenti sadarbībā ar mērķa grupas klientiem sagatavoja Lēdmanes daudzfunkcionālā centra attīstības plānu. Savu darbu viņi kopā ar pasniedzējiem 18. 01.2012. Lēdmanē prezentēja plašai auditorijai.

Objekts, kas turpinās savu darbību ir „Trušu Karaliste”. Pieredzējām lielu popularitāti rudens mēnešos. Objekts ir iekļauts Lielvārdes novada tūrisma objektu kartē. Gatavojamies jaunai sezonai.

 

Trušu Karaliste arī ziemā skatītājiem ir atvērta. Gaidām Jūs katru dienu, kamēr vien ārā ir gaišs. Kontakttālrunis  29540008, (Kārlis Dreimanis)

 

Projekta mērķis:
Evaņģēlisko kristiešu draudzes "Zilais Krusts" centrā Rīgā un struktūrvienībā Lēdmanē ieviest daudzpakāpju sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no cietuma atbrīvotajam pilsonim. Resocializācijas modelis: bezpajumtnieks – soc/reh programmas dalībnieks – pusceļa mājas – darba tirgus dalībnieks. Veidojot jauna, daudzpakāpju pakalpojuma ieviešanu institūcijā, tiks īstenots noslēgts cikls bijušā ieslodzītā resocializācijai sabiedrībā.

Sadarbībā ar sadarbības partneriem – RDLD un SIA "Labā Cerība" tiks attīstīti inovatīvi uz nodarbinātību vērsti soc/reh pakalpojumi, ar kuru palīdzību tiks veidota soc/reh programma kā pēctecības nodrošinājums mērķa grupai pēc ieslodzījuma. Projektā tiek piesaistīti speciālisti, kas pārzina mērķa grupu un ir pieredze darbā.

Šobrīd Lēdmanē jau uzsākti sagatavošanas pasākumi, lai jūnijā varētu sākt programmas aprobāciju. Šajos procesos ik dienu piedalās 10 mērķa grupas klienti.

Pirmā darba grupa tiek organizēta 15.04.2011. Rīgas birojā. Pievienota darba kārtība

Projekta nosaukums:

„Daudzpakāpju resocializācijas pasākumi bijušajiem
ieslodzītajiem. Pirmā kārta”;  
Nr. 1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/012

Noslēgtā Līguma / Vienošanās Nr. :

08.03.2011. Nr. 2011/02

Projekta īstenotājs: Evaņģēlisko kristiešu draudze “Zilais Krusts”
Projekta sākuma un beigu datums: 08.03.2011. – 07.03.2012.

uz augšu

 Progresa pārskats Nr.3., kas tika iesniegts sadarbības iestādei (NVA) par laika posmu no 01.09.2011. – 30.11.2011. sevī ietver dažādas aktivitātes:

  1. Programmas „Darba terapija un nodarbinātība resocializācijas procesā” aprobācijas trešais, ceturtais un piektais mēnesis. Četri darbības bloki sevī ietver :

  2. Galdniecība/gateris bloks, kas šajā laika posmā moderatora Gunta Moščenko vadībā iesaistīja sešus klientus. Izvēloties dažādas jaunas tehnoloģijas, izvēloties jaunākos materiālus tika apgūta logu rāmju apstrāde un iestiprināšana. Tika meklētas jaunas suvenīru formas, uzlabotas „Trušu karalistes” ziemošanas mājas trušiem un daudzi citi darbiņi, kas prasa meistara rokas ikdienā.


  3. Metālapstrādes bloks, kas šajā laika posmā Moderatora Jura Brieža vadībā iesaistīja piecus klientus.  Pašu sameistarotā medaljonu kalšanas ierīce nodrošina medaljonus daudzajiem tūristiem, kas brauc skatīties „Trušu Karalisti.” Darba gatavībā ir sagatavoti daži jau citu norakstīti darba galdi. Tiek veikti nepieciešamie metināšanas darbi, lai objektu nodotu ekspluatācijā.


  4. Būvniecības bloks, kas šajā laika posmā moderatora Kārļa Dreimaņa vadībā ir piesaistījis divpadsmit klientus. Darbi ir dažādi, jo centrā daudz kas būvējas no jauna, citur ir vajadzīgs tikai remonts. Viss notiek kustībā.

 

 Aktivitāte Trušu Karaliste šajā laika posmā piesaistīja 10 mērķa grupas klientus (Moderators Eduards Brigaders). Tika veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, sagatavotas ziemas mājas. Brīvdienās uzņemti ciemiņi, kas brauca skatīties trusīšus.

 Notika arī 10 informatīvi izglītojošās nodarbības par atkarību izraisošo vielu ietekmi mūsu dzīvē. Runa ir par to, cik mēs katrs esam iesaistīti šo atkarību valgos. No projekta sākuma kaut vienu vai divas reizes ir piedalījušies 116 klienti.


04.11.2011. notika starp institucionālā darba grupa, kurā piedalījās pārstāvji no 10 ieslodzījuma vietām, Valsts probācijas dienesta, Valsts policijas pārvaldes un pārstāve no Tieslietu ministrijas. Projektā iesaistītie speciālisti prezentēja apkopto statistiku par mērķa grupu, iepazinās ar nodarbinātības blokiem.

uz augšu

Projekta īstenošanas pirmais pusgads jau garām.

Projekta administrācija sadarbības iestādei (NVA) ir iesniegusi atskaiti par projekta pirmo pusgadu. Varam paziņot, ka projekts iet savu īstenošanas gaitu un daudzās aktivitātēs pārsniedz cerēto. Apzināti klienti, kas iekļausies programmas „Darba terapija un nodarbinātība resocializācijas procesā” aprobācijā, izstrādātas klienta lietas, tiek sniegta informācija IEVP (Valsts ieslodzījuma vietu pārvalde) par brīvajām vakancēm projektā īstenotajās aktivitātēs, tiek veidots sadarbības tīklojums starp ieslodzījuma vietu sociālajiem darbiniekiem un VPD (Valsts probācijas dienests) projekta īstenošanā iesaistītajiem speciālistiem. Sadarbība ir nesusi augļus, jo projekta īstenošanas laikā VPD uz programmas aprobācijas posmu jau ir nosūtījis 3 pirmstermiņa atbrīvotus klientus. Izstrādāta motivējoša soc/reh programma - „Darba terapija un nodarbinātība resocializācijas procesā”. Programmā ir iekļauti mērķa grupas atlases kritēriji un vadlīnijas moderatoriem darbā ar mērķa grupu. Katru mēnesi notiek darba grupas, lai analizētu projekta īstenošanas gaitu un ienestu korekcijas, ja tas nepieciešams.


Atkarību profilakses nodarbības ir informatīvu pasākumu kopums par atkarību izraisošām vielām un procesiem (21, nodarbība, kurās iesaistījušies 93 klienti). Šeit jāpiemin lielā klientu mainība. Lielai daļai no viņiem ir alkohola atkarības problēmas, tāpēc ir ļoti svarīgas šīs atkarību profilakses informatīvi izglītojošās nodarbības. Katra noklausīta nodarbība dod cerību, ka klients nāks un piedalīsies vēl.


Projekta programmas aprobācijas laikā notiek nodarbības ar darbnīcu moderatoriem. Projekta pirmo četru mēnešu laikā tika veikta soc/reh pakalpojuma bāzes sagatavošanas darbi, kuros 5 dienas nedēļā piedalās 10 - 14 klienti, bet nākošajos sešos mēnešos notiks programmas aprobācijā, kurā pieteikušies 27 klienti. Ļoti svarīgs ir individuālais darbs ar sociālo darbinieku. Mērķa grupas klientiem, kas atrodas VPD un policijas uzskaitē noteiktā termiņā ir jāveic paredzētās pārbaudes. Pozitīvi, ka Ogres VPD struktūrvienības darbinieces ierodas pašas pie klientiem, kas atvieglo uzraudzības procedūru..


Fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošinājums. Informēšana plašsaziņas līdzekļos: TV7 - „Pie rīta kafijas” 21.08.pl.8:10 sižets par „Trušu Karalisti”, TV7 Ogres televīzijas ziņas 02.08.pl.22:00 - Trušu Karalistes atklāšana. Lēdmanē nofilmēts materiāls LTV1 raidījumam iESpēja, kas tika raidīts 05.septembrī. pl.21:10; „Māmiņu klubs” mājas lapā, Lielvārdes novada mājas lapā, www.lielvarde.lv, www.1188.lv, www.delfi.lv, u.c. Attēlā video sižetu veidotāji – Pie rīta kafijas Džeina Iknere, raidījuma iESspēja producente Jolanta Muižniece ar savu komandu un Ogres televīzijas ziņas materiāla veidotāja.

uz augšu

Inovatīva pieeja darbā ar mērķa grupu.

Sadarbībā ar LMA (Latvijas mākslas akadēmija) Vides dizaina nodaļas pasniedzējiem ir tapusi unikāla sadarbības forma, kurā tiek iesaistītas divas krasi atšķirīgas sabiedrības daļas, lai īstenotu kopēju projektu - videi draudzīgu tūrisma objektu. Vides dizaina nodaļas otrā, trešā un ceturtā kursa studenti ar savām idejām iesaistās dabas taku un objektu projektēšanā. Studenti ir veikuši izpētes darbu par šāda veida kopienu pieredzi pasaulē.


Pēc tam sadaloties četrās grupās, dodas iepazīties ar objektu dabā. Pa ceļam tiek fiksēti senlejas reljefi, Ogres upes skaistākās vietas. Šeit labi noder ZK vīru komentāri.


Kad visi esam apguvuši vietas reljefu, piejamību, trešā un ceturtā kursa studenti turpina darbu radošajā darbnīcā, kurā iesaistās arī ZK vīri. Darbs bija patiešām radošs, par ko liecina iegūtie pirmie rezultāti.
Izbraukuma sesijas turpināsies vēl arī oktobrī. Novembrī visas labākās idejas tiks apkopotas un izkristalizēsies paši labākie projekti.


uz augšu

ESF finansētā projekta ietvaros tiek veidota atpūtas vieta "Trušu karaliste". Tās atklāšana Lēdmanē tiek plānota 29.07.2011.


Baikeri no Lietuvas

 15.06.2011. Lēdmanē notika sadraudzības pasākums ar Lietuvas soc/reh centra baikeriem, kura speciālisti ir projektā iesaistīti kā lektori/konsultanti. Kopīgas dziesmas, disputi, inovatīvi pasākumi un formas tās ir soc/reh metodes darbā ar atkarībām.
 Kā spilgts piemērs ir baikeru centrs jauniešiem Lietuvā, kur tiek piedāvāta inovatīva interešu izglītojoša forma, kas ir pretstatā līdz šim starp jauniešiem iecienītajai atkarību izraisošai atpūtas formai - alkoholisms, narkotikas. Tas ir kā labās prakses piemērs, kā veidot jaunas attiecības bez atkarībām.


uz augšu

14.05. Lielvārde pievienojas visas Latvijas Muzeja svētkiem.

 Novada cilvēki tiek iepazīstināti gan jau ar populāriem un pazīstamiem cilvēkiem, gan organizācijām, gan dziesmu un deju kolektīviem, gan ar uzņēmējiem. Pasākumā piedalījās arī mūsu ansamblis "Ir dzīvot vērts". Neformālā gaisotnē mēs visi atpūtāmies, ēdām putru un iepazināmies viens ar otru.

Skatīt galeriju >>>

uz augšu

30.04. Lēdmanē pirmā neformālā nodarbība "Atkarību izraisošās vielas un procesi.

Mēs sēžam aplī. Katram ir ko teikt, bet viss teiktais paliek starp mums, jo tādi ir nodarbības noteikumi – neko personīgu neiznest ārpus apļa.
Tādi nu mēs esam, gan jaunāki, gan vecāki, bet visi vēlamies mainīties..
Varam parunāt arī individuāli...

Laiks labs, varam paelpot svaigu gaisu. Šeit pietiks vietas visiem.
Virtuves zēni sola mūs ar ko uzcienāt!.
Kārlis ar būvdarbu vadītāju seko, lai darbnīcas un citi objekti tiktu nodotu laikā.

uz augšu


16.04. Lēdmanē tika organizēta izbraukuma darba grupa, lai tiktos ar Lielvārdes novada uzņēmējiem, meklējot sadarbības iespējas.uz augšu

15.04.Rīgā notika projektā iesaistīto sadarbības partneru un speciālistu darba grupa.uz augšu

15.04.2011. Darba grupas sanāksmes darba kārtība. Rīgā, Maskavas ielā 336,

13:00 – 13:10
1. Vadošā partnera prezidenta Kārļa Dreimaņa ievadruna klātesošajiem darba grupas sanāksmes dalībniekiem
 .
13:10 – 13:20
2. Projekta koordinators Nora Skara iepazīstina darba grupu ar klātesošajiem darba grupas sanāksmes dalībniekiem.
 
13:20 – 13:35
3. LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietas pārvaldes resocializācijas dienesta priekšnieces Ilonas Spures prezentācija par:
3.1. Klientu sagatavošana atbrīvošanai un resocializācijas procesu pēctecība pēc atbrīvošanas.
3.2. Sadarbības formas starp NVO sektoru un valsts institūciju soc/reh pakalpojumu īstenošanā.
 
13:35 – 13:50
4. Sadarbības partnera RDLD Sociālo pakalpojumu sektora galvenā speciālista Alda Strapcāna prezentācija par:
4.1. Specifiskās mērķa grupas apzināšanu Rīgā;
4.2. Sadarbības tīklojuma nepieciešamība starp valsts, Pašvaldības un NVO, lai efektīgāk resocializētu mērķa grupu sabiedrībā, speciālistu sagatavošana.
4.3. Finanšu prognozes soc. pakalpojumu finansējumam turpmākajos gados.
 
13:50 – 14:20
Kafijas pauze
 .
14:20 – 14:35
5. VSIA „Rīgas psihiatrijas narkoloģijas centrs” speciālistes Nonas Faberes prezentācija par:
5.1. Jaunākās tendences atkarībnieku apzināšanā, sabiedrības attieksme pret cilvēkiem, kas nokļuvuši atkarību ietekmē.
5.2. Valsts un sabiedrisko organizāciju politika šīs problēmas apzināšanā un lokalizēšanā.
 
14.35 – 15:00
6. Sadarbības partnera soc/reh centra “Labā cerība” pārstāves Vladas Larionovas prezentācija par:
6.1. Mērķa grupas intensitāti gada garumā;
6.2. Sadarbības tīklojuma nepieciešamība starp Rīgas soc/reh centriem.
 
15:00 – 15:20
7. Labdarības fonda “Vilties Švyturys” Lietuvas narkomānijas rehabilitācijas centru vadītāja Albertas Lucunas prezentācija – Labā prakse.
 
15:20 – 16:20
ansambļa “Ir dzīvot vērts” koncerts.
Pēc tam kafijas pauze, diskusijas.
 
  Tel. 26443920 (Nora Skara)

uz augšu