Draudze

Draudzes ceremonijas:

Sample 1 Title.Read more...
Sample 2 Titleead more...
  • Dievkalpojumi svētdienās un darba dienās;
  •  Lūgšanu dievkalpojumi;
  • Dievkalpojumi sakarā ar kristīgās baznīcas svētkiem;
  • Svētais vakarēdiens;
  • Ūdens kristības;
  • Bērnu svētīšana;
  • Laulību dievkalpojumi;
  • Ordinācijas dievkalpojumi;
  •  Dievkalpojumi sakarā ar valsts svētkiem;.
  •  Bēru ceremonijas;
  •  Nekustamā un kustamā īpašuma svētīšana;
  •  Valsts karoga svētīšana;
  •  Dažādi reliģiska rakstura gājieni;
  • Svētdienas skola un nometnes;
  •  Bībeles skola;
  •  Konferences, lekcijas, semināri;
  •  Jaunu draudžu dibināšana;
  •  Evaņģelizācija;
  •  Saskaņā  LR likumdošanu.

Rīta lūgšana
Rīta lūgšana notiek katru rītu no plkst.715 – 730 lūgšanu kapelā. Šajā pasākumā var piedalīties ikviens, kas tajā brīdī atrodas Patversmē. Lūgšanas ceremonijas laikā tiek lasīts dienas lasījums no Svētajiem rakstiem, Katrs individuāli var izteikt savas lūgšanas, novēlējumus Kunga apredzībai. Šis pasākums un viss, kas saistīts ar katra indivīda kristīgo pārliecību netiek uzspiests, tas ir katra paša ziņā, jo mums tiek dota izvēle, ko Dievs mums ir apsolījis.

uz augšu

Piektdienas slavēšana
Piektdienas vakarā plkst. 19:00, Draudze pulcējās Pateicības lūgšanā. Šeit dziedot, lasot Dieva vārdu, pateicoties par nedēļas dzīvi Dieva žēlastībā - par to, ka ir jumts, pārtika, siltums, ka ir saprotoša brāļa vai māsas plecs. Lūgšanas un pateicības mijās ar grēku nožēlu un lūgumu palīdzēt.

uz augšu

Dievkalpojumi
Katru svētdienu draudze sadraudzībā ar klientiem plkst.10:00 pulcējas uz ekumēnisku dievkalpojumu. Svētdiena ir diena Dievam, kad katram būtu jāatrod laiks sadraudzībā ar citiem kristiešiem pateikties un lūgt piedošanu par savu nespēku turēties  pretim dažādiem laicīgās dzīves kārdinājumiem, izlūgties Svētā Gara vadību nākošajai nedēļai. Tas ir laiks, kad citās draudzēs rīta Dievkalpojumi ir beigušies, kad Draudzes vīru ansamblis var sākt Dieva, mūsu kunga slavēšanu. Draudzē notiek arī kristības, kad vīri, kas dzīvē bieži ir daudz kļūdījušies, uzvelk baltas drēbes un stājas Dieva priekšā.  Dievkalpojumi pulcē līdz 200 cilvēkiem. Dievkalpojumu par garīgo atmodu Latvijā vada draudzes mācītājs Kārlis Dreimanis

uz augšu

Mūsu vērtības

 Ticība:
 
• Būt augstās domās par Dievu
• Pagodināt Dievu visās lietās
• Kopt biblisku dzīvesveidu
• Ticēt Dievam un lūgt pēc neiespējamā
 
 
        Cerība:
• Dzīvot cerībā uz Jēzu Kristu
• Redzēt Lielā Uzdevuma piepildījumu katrā paaudzē
• Pagodināt Kristu ar bagātīgiem augļiem, kad
Viņš atgriezīsies
• Izmantot iespējas ar skatu uz nākotni
 
 
        Mīlestība:
• Dzīvot un dalīties Dieva pilnīgajā beznoteikumu
mīlestībā
• kopt pirmo mīlestību uz Dievu
• visā, ko darām, savstarpējās attiecības balstīt
uz mīlestību
• novērtēt un apmācīt mūsu darbiniekus
• līdzjūtība pret pasauli
• meklēt kontaktus ar cilvēkiem, kuriem nav personīgu
attiecību ar Kristu
 
 
        Garīgie Augļi:
• Žēlastībā nest Gara augļus
• Paļauties uz Svētā Gara darbu
• Radoša pieeja
• Atbilstība kultūras īpatnībām un iedarbīgums
• Mērīt un izvērtēt progresu

uz augšu

Ticības apliecība

Mūsu ticības vienīgais pamats ir Bībele. Mēs ticam, ka Svētie
Raksti ir īpašā un verbālā veidā Dieva iedvesmoti un tie ir
pilnībā Svētā Gara inspirēti, un Bībelei piemīt galīga un pilnīga
autoritāte visās jomās, par kurām tā runā.

uz augšu


 
Mēs apliecinām savu ticību sekojošām pamatpatiesībām:
 
1.  Ir viens patiess Dievs, mūžīgi eksistējošs trīs
personās – kā Tēvs, Dēls un Svētais Gars.
 
2.  Jēzus Kristus ir pilnīgs Dievs, kas tapa pilnīgs cilvēks
caur savu brīnumaino ieņemšanu no Svētā Gara,
piedzimstot no jaunavas.
 
3.  Jēzus Kristus dzīvoja bezgrēcīgu dzīvi un brīvprātīgi
izpirka cilvēku grēkus, mirstot mūsu vietā pie krusta,
tādējādi nodrošinot visu to cilvēku pestīšanu, kas liek
savu cerību vienīgi uz Viņu.
 
4.  Jēzus Kristus augšāmcēlās no mirušiem fiziskā
miesā un uzkāpa Debesīs, kur Viņš, kā vienīgais
starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, nepārtraukti
aizlūdz par mums.
 
5.  Cilvēks tika radīts pēc Dieva tēla un līdzības, taču
sagrēkoja, nepaklausot Dievam, tādējādi viņš tika
atšķirts no sava Radītāja. Šīs vēsturiskās grēkā krišanas
rezultātā visa cilvēce nonāca zem dievišķā nosodījuma.
Cilvēks pēc dabas ir samaitāts un ikvienam ir nepiecie-
šama atdzimšana un atjaunošanās Svētajā Garā.
 
6.  Mēs tiekam glābti tikai un vienīgi no Dieva žēlastības,
ne ar labiem darbiem vai reliģiskām ceremonijām, un
tas nav no mums. Šī žēlastība ir brīva Dieva dāvana,
kas tiek piešķirta visiem, kas uzticas Kristum kā savam
Glābējam.
 
7.  Tie, kas ir atdzimuši no Dieva Gara, var būt pārlieci-
nāti par savu glābšanu no tā brīža, kad ir uzticējušies
Kristum kā savam Glābējam. Šī pārliecība nebalstās uz
pašu nopelniem, bet gan uz Svētā Gara darbu, kurš
ticīgajā cilvēkā apstiprina Dieva rakstītā Vārda liecību.
 
8.  Svētais Gars ir nācis pasaulē, lai atklātu un pagodi-
nātu Kristu. Viņš pārliecina un ved grēciniekus pie
Kristus, piešķir tiem jaunu dzīvi, pastāvīgi ir pie ticīgajiem
un mājo viņos kopš tā brīža, kad notiek garīgā piedzim-
šana, un caur ticību un izturēšanu apvelta ar spēku
nest augļus Dievam par godu.
 
9.  Jēzus Kristus ir Baznīcas, kas ir Viņa miesa, galva.
Baznīcu sastāda visi cilvēki, gan dzīvie, gan mirušie, kas
ir tikuši pievienoti Viņam caur glābjošo ticību. Dievs
mudina Savus ļaudis regulāri sanākt kopā, lai pielūgtu,
piedalītos dievkalpojumos, smeltos spēku Svētajos
Rakstos un savstarpēji iedrošinātu viens otru.
 
10.  Jēzus Kristus atgriezīsies uz Zemes personīgā,
redzamā un miesīgā veidā, lai spriestu tiesu pār dzīviem
un mirušiem, sagādājot ticīgajiem mūžīgu godību un
svētību, bet neticīgajiem - mūžīgu nosodījumu.
 
11.  Kungs Jēzus Kristus visiem ticīgajiem pavēlēja
pasludināt evaņģēliju visā pasaulē un padarīt par
mācekļiem visas tautas. Lai piepildītu šo Lielo Uzdevumu,
nepieciešams visas pasaulīgās un personīgās ambīcijas
pakļaut pilnīgā uzticībā "Tam, kurš mīlēja mūs un
atdeva Sevi par mums."

uz augšu

 
 

 

 

Piezvanot pa ziedojuma tālruni Jūs ziedosiet "Draudzei" piecus latus.

+371 90006777

Ja vēlaties palīdzēt organizācijai sniegt pakalpojumus bezpajumtniekiem vai cilvēkiem, kas palikuši bez iztikas līdzekķiem, to var izdarīt no savas kredītkartes.E-Pasts