> Fondi

Fonds "Zilais Krusts"

  

2013. gada vasara Fonds „Zilais Krusts” Lielvardes novada, Ledmanes pagasta, „Druvas” uzsaka istenot Eiropas Savienibas Eiropas Zivsaimniecibas fonda (EZF) Atklata projektu iesniegumu konkursa pasakumu "Teritoriju attistibas strategiju istenosana" aktivitates.

  Projekta numurs:               12-04-ZL23-Z401201-000003

  Projekta nosaukums:       Kempinga zona Ogres upes senleja.

  Projekta merkis:               Veikt teritorijas sakartosanu un jaunu objektu izveidi, lai raditu kvalitativu atputas zonu, kas veicinatu sabiedribu socializejosus procesus..

  Projekta aktivitate atbilst PPP "Zied Zeme" 2.2.. Ricibai - Atbalsts ar zivsaimniecibu un turismu saistitas maza meroga infrastrukturas un pakalpojumu attistiba. ZK ipasuma esosa teritorija sniedzas 1,5km garuma gar Ogres upi. Fonds ar zemes ipasnieku ZK ir nosledzis patapinajuma ligumu Nr. 2012/1 par teritorijas izmantosanu ( MK noteikumi Nr.78 6.2.2.; 9.2.7. veicot teritorijas labiekartosanu, kas nav atrunata buvniecibu regla­mentejosajos normativajos aktos, – izmaksu tami), ko ir paredzets labiekartot si projekta ietvaros, tas sastada 3000kvm. Skicprojekta izstrade 2011/2012. macibu gada LMA (Latvijas makslas akademijas) vides dizaina nodalas 2., 3., un 4. kursa studenti izstradaja Ogres senlejas attistibas projektu (ZK ipasums), ka dabas rezervatu, kas tiek veidota ka publiskas pieejamibas teritorija. Kempinga zona ir ieklauta ka viena no Genplana ieklautajam attistamajam teritorijam. Fonds sanemot prieksfinansejumu var uzsakt teritorijas labiekartosanas darbus. Fonda valde ir akceptejusi nepieciesamibu lidzfinanset EZF projektu 10% apjoma, kas sastada 2000LVL. Ledmanes soc/reh centra dalibnieki jau veikusi projekta teritorijas labiekartosanas darbus. Sogad divam LMA studentu grupam bija vasaras prakse (bjenales), kur studentu uzdevums bija veidot dabai draudzigu skates elementu izveidosana Ogres upes senlejas teritorija. Kempinga zonas teritorijas eksplikacija:1. upes laipu sistema (tiek izmantots berzs, apse); 2.kempinga namini - 5 x2 (kopejo vietu skaits 40), kas neparsniedz LR buvnormativos noteiktos 25 kvm; 3. centrala eka, kas satav no trim atseviskam ekam, kas neparsniedz LR buvnormativos noteikto normu 25 kvm - virtuves maja, sanmezgls, turistu informacijas centrs. Uz dazadam darbibas zonam tiek veidots laipu taku elements, kas ziemas perioda ir transformejams, jo Ogres upei ir tendence iziet arpus krastiem. Projekta ir paredzeta laivu turistu pieejamiba ka laivu piestatne, kas radis sakartotas vides efektu un atklat jaunas aktiva sporta darbibas Ogres upes baseina zona, radot jaunas darba vietas si turisma veida apkalposanai, ka ari iesaistot brivpratigos
  Kopejais projekta finansejums 20 000,00 Ls.
Projekta sagaidamo rezultatu ieguvums vietejiem iedzivotajiem - darbibas teritorijas publiskas infrastrukturas sakartosana un estetiska noformesana, tadejadi tiks veicinata vides attistiba, cilvekresursu piesaiste. Tiek radits publiskas pieejamibas atputas objekts ar plasu darbibas zonu. Tiek sakartota Ogres upes krasta pieejamiba. Objekts veido sabiedribu socializejosu vidi

uz augšu

 

  

2012. gada vasarā Fonds „Zilais Krusts” Lielvārdes novada, Lēdmanes pagasta, „Druvās” īstenoja Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) Atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākumu "Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana" aktivitātes.

  Projekta numurs:             11-04-ZL23-Z401101-000001

  Projekta nosaukums:     Lēdmanes pagasta "Druvās" teritorijas labiekārtošana

  Projekta mērķis:              Ar zivsaimniecību saistītās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana un dažādošana, lai aglabātu apdzīvotību un teritorijas pievilcību Ogres upes senlejā.

Projekta apraksts: Projekta aktivitāte atbilst PPP "Zied Zeme" 4.1. Rīcībai - Atbalsts teritorijas labiekārtošanā. ZK īpašumā esošā teritorija sniedzas 1,5km garumā gar Ogres upi. Fonds ar zemes īpašnieku ZK ir saskaņojis ceļa posmu, kas ir paredzēts labiekārtot. šā projekta ietvarā tas sastāda 1000kvm. Fonds saņemot priekšfinansējumu uzsāka labiekārtošanas darbus. ZK valde ir akceptējusi nepieciešamību līdzfinansēt EZF projektu 10% apjomā, kas sastāda 1000LVL. Lēdmanes soc/reh centra dalībnieki jau veikuši labiekārtošanas darbus. Divus gadus pēc kārtas ir notikušas bērnu vasaras nometnes. Ir izveidoti skatu laukumiņi un aktīvās atpūtas zonas. Bruģa celiņi ir nepieciešami, lai nokļūtu šajās darbības zonās un veidotu sakārtotas vides efektuun varētu atklāt jaunas darbības Ogres upes baseina zonā. Kopējais projekta finansējums 10 000,00 Ls. Projekta sagaidāmo rezultātu ieguvums vietējiem iedzīvotājiem - darbības teritorijas publiskās infrastruktūras sakārtošana un estētiska noformēšana, tādējādi tiks veicināta vides attīstība, cilvēkresursu piesaiste

uz augšu