Nodarbinātība

(Projekts apturēts)

Uz nodarbinātību vērstas neformālās pilnveides izglītības programmas  
RO „Zilais Krusts” ilggadīgā darbība ar krīzes situācijā nonākušajiem vai pēc ieslodzījuma, kas bieži ir atkarīgi no dažādām vielām, vai azartspēlēm, ir pieredzējusi daudz cilvēku dzīves stāstus, kas savos „labākas” dzīves meklējumos ir nonākuši pie mums, jo visas durvis ir aizvērušās vai nu viņu pašu, vai notikumu sakritības dēļ. Mūsu pieredze rāda, ka mērķa grupai ir ļoti nepieciešama darba terapija profesionālu darba vadītāju vai amata meistaru vadībā, kas celtu viņu mobilitāti gan nodarbinātības jomā, gan sadzīves jautājumos.
Uz darba terapiju orientētās sociālās rehabilitācijas darbnīcas (turpmāk tekstā - darbnīcas), kurās izveidotas darba vietas amatu prasmju un iemaņu atjaunošanai vai apgūšanai un ir nodrošināts atbilstoša sociālās rehabilitācijas programma, speciālistu individuālās konsultācijas un atbalsts personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, kuras ir/nav cietušas no alkohola vai narkotisko vielu atkarības vai RDLD SRC klienti.

Darbnīcās personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, kuras ir/nav cietušas no alkohola vai narkotisko vielu atkarības vai klienti, ko nozīmē RDLD SRC paredzēts apgūt iemaņas amata prasmē, sekmēt viņu attīstību un sagatavot integrācijai mūsdienu darba tirgū un sabiedrībā.

uz augšu

Bloks: cilvēks - cilvēks (psiholoģisko barjeru pārvarēšana, saskarsmes jautājumi, pašizziņa, u.c.). Bloku sagatavo un organizē psihologs, sociālie darbinieki.
Darbnīcu klientu pienākumi:
Aktīvi iesaistīties izstrādātajā sociālās rehabilitācijas darbnīcu programmā „Uz nodarbinātību vērsta sociālās rehabilitācijas programma personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, kuras ir/nav cietušas no alkohola un narkotisko vielu atkarības” un savu problēmu risināšanā;

  1. Sniegt savas klienta lietas vadītājam un darbnīcu speciālistiem patiesu informāciju; Savlaicīgi ziņot par izmaiņām sociālajā situācijā;
  2. Uz katru tikšanās reizi izpildīt individuālajā sociālās rehabilitācijas plānā noteiktos uzdevumus:
  3. Iesniegt dokumentus pases saņemšanai,
  4. Deklarēt dzīvesvietu,
  5. Uzrādīt vai atjaunot algas nodokļu grāmatiņu,
  6. Reģistrēties nodarbinātības valsts aģentūrā,
  7. Reģistrēties dzīvojamās platības saņemšanai,
  8. Apmeklēt darbnīcu speciālistu nodarbības iemaņu atjaunošanai vai apgūšanai;
  9. Apmeklēt programmā piedāvātās lekcijas, seminārus  u.tml.
  10. Ievērot norunātos tikšanās laikus, kā arī uz tikšanos neierasties alkohola u.c. vielu reibumā;
  11. Aktīvi meklēt darbu un iesaistīties nodarbinātību veicinošos pasākumos;
  12. Informēt par ienākumiem (bezdarbnieka pabalsts, pensija, u.c.);
  13. Saņemto sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem   mērķiem;
  14. Apzināties atkarības problēmu, uzsāk visas nepieciešamās aktivitātes sava emocionālā stāvokļa uzlabošanai un stabilizēšanai;
  15.  Ievērot rehabilitācijas centra un darbnīcu iekšējās kartības noteikumus;

uz augšu

2. bloks: cilvēks - tehnika (pamatā – vispārīga savu iemaņu apzināšana, pielietojot dažādas jaunākās paaudzes tehnoloģijas un tehnikas metālapstrādē un kokapstrādē). Bloka darbību sagatavo un organizē bloka vadītājs un speciālists. Pieaugušo neformālās pilnveides izglītības programma „Kokizstrādājumu izgatavošana” ir 110 stundu apjomā. Programmas noslēgumā klients saņem apliecību par programmas apgūšanu (licence Nr. 07 – 107/954)

 

3. bloks: cilvēks – daba (darba terapija – dabas pamatnes apkope; meža tīrīšana, sniega tīrīšana u.c. dažāda veida saimnieciskie darbi dabā). Bloku sagatavo un organizē brīvprātīgo darbu vadītājs. Vides sakopšana ir 110 stundu neformālā pilnveides izglītības programma. Programmas noslēgumā saņem apliecību par programmas apgūšanu (licence Nr. 07 – 110/957)

 

4. bloks: cilvēks – rokas. (prasmju un iemaņu apgūšana būvniecības iekšdarbu apdarē, pielietojot dažādus jaunākās paaudzes materiālus un tehnoloģijas.) Bloku sagatavo un organizē celtniecības darbu speciālists. Pieaugušo neformālās izglītības pilnveides programma „Apdares darbu strādnieks” ir 110 stundu apjomā. Noslēgumā klients saņem apliecību par programmas apgūšanu (licence Nr. 07 – 108/955)

 

5. bloks: cilvēks – māksla (dažāda veida radošās aktivitātes gan darbā ar metālu, gan tekstildarbnīcā, gan muzikālajos pasākumos. Tajā labi iekļaujas mūzikas pasākumi, ko bieži organizē ZK darbinieki gan uz vietas, gan izbraukumos. Bloku sagatavo un vada mākslas terapijas bloka vadītāji. Mūzikas pasākumu sagatavošanu un norisi vada Aleksandrs Žerdačkins. Pieaugušo neformālās izglītības pilnveides programma „Mākslas izstrādājumi metālā”, „Tekstilražošanas pamati” ir 110 stundu apjomā. Noslēgumā klients saņem apliecību par programmas apgūšanu (licence Nr. 07 – 109/956, vai licence Nr. 07 – 111/958)
Neformālā izglītība – ārpus formālās izglītības organizētu interesēm un pieprasījumam atbilstoša izglītojoša darbība.

uz augšu